HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ >> SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ >> Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch & Đầu tư Tuyên Quang

1. Lãnh đạo Sở gồm: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.
a) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định;
b) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở.


2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ:
a) Văn phòng Sở, cơ cấu gồm: Chánh văn phòng; 01 Phó Chánh văn phòng; các chuyên viên; Kế toán; Văn thư - lưu trữ; Thủ kho, thủ quỹ, tạp vụ, Lái xe.
b) Thanh tra Sở, cơ cấu gồm: Chánh Thanh tra, 01 Phó Chánh Thanh tra, thanh tra viên hoặc chuyên viên.
c) Phòng Tổng hợp kế hoạch và Quy hoạch, cơ cấu gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng, các chuyên viên.
d) Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ cấu gồm: Trưởng phòng, không quá 01 Phó Trưởng phòng, các chuyên viên.
đ) Phòng Kinh tế ngành, cơ cấu gồm: Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng, các chuyên viên.
e) Phòng quản lý đầu tư và xây dựng, cơ cấu gồm: Trưởng phòng, không quá 01 Phó Trưởng phòng, các chuyên viên.


BBT Website Sở Kế hoạch và Đầu tư