Tuyên Quang triển khai ứng dụng Chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước

Thứ Hai, ngày 11 tháng 9 năm 2017 - 17:38

Cỡ chữ: A+ A-

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 – 2020. Phấn đấu năm 2020, toàn tỉnh có 100% Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố ứng dụng chữ ký số trong việc trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước. Trong đó 80% văn bản, tài liệu được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử và được xác thực bằng chữ ký số.


 


Ảnh minh họa.
 
Việc triển khai ứng dụng Chứng thư số được chia làm làm 3 giai đoạn. Trong đó, Giai đoạn 1 thực hiện trong năm 2017, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng và triển khai phần mềm tích hợp chữ ký số vào phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc đang được sử dụng; cung cấp chuyển giao chứng thư số chuyên dùng cho 39 cơ quan, đơn vị (gồm: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; 30 Sở, ban, ngành và 07 huyện, thành phố); xây dựng, ban hành các quy định về quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước…
 
Giai đoạn 2 (từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2018) tập trung cung cấp, chuyển giao chứng thư số chuyên dùng cho các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện, thành phố và 141 xã, phường, thị trấn. Giai đoạn 3 (từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2019) sẽ triển khai cung cấp chứng thư số cá nhân cho lãnh đạo các đơn vị: Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Trưởng, phó các phòng ban chuyên môn trực thuộc các huyện, thành phố và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 141 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh…
 
Để thực hiện hiệu quả các nội dung của kế hoạch đề ra, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức triển khai và hướng dẫn các đơn vị thực hiện Kế hoạch này. Bên cạnh đó, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND tỉnh định kỳ hàng quý, hàng năm. Đồng thời chủ trì, làm đầu mối phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức tập huấn về ứng dụng chữ ký số cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, văn thư của các cơ quan, đơn vị; xây dựng các quy định về quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 
Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch để chủ động cân đối, huy động các nguồn kinh phí để đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng CNTT (đầu tư, bổ sung, thay thế, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật máy chủ, máy trạm, mạng máy tính, hệ thống bảo mật, an ninh mạng, phần mềm bản quyền, phần mềm ứng dụng và nhân lực CNTT...) phục vụ công tác triển khai ứng dụng chữ ký số tại cơ quan, đơn vị mình. Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác đăng ký, chuyển giao, quản lý và sử dụng chứng thư số; tổ chức triển khai tích hợp chứng thư số vào các ứng dụng chuyên ngành do cơ quan, đơn vị mình chủ trì triển khai; định kỳ hàng năm báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai thực hiện ứng dụng chữ ký số tại cơ quan, đơn vị.
 
Việc ứng dụng Chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước nhằm đẩy mạnh ứng dụng chứng thực điện tử và chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Qua đó từng bước thay thế dần phương pháp trao đổi văn bản truyền thống bằng phương pháp trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng giữa các cơ quan nhà nước. Đồng thời nâng cao hiệu quả xử lý công việc, tiết kiệm thời gian, chi phí, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin trong hoạt động tác nghiệp giữa cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp trên môi trường mạng.
 
Quang Sơn
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 11.162 views

Xem tin theo ngày:   / /