LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2020

Tuần thứ 34 năm 2020 - Từ ngày: 17/08/2020 - Đến ngày: 23/08/2020

Ngày Giờ Nội dung Lãnh đạo Ghi chú
- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo Sở Kế hoạch & Đầu tư xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ TỈNH TUYÊN QUANG