LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2019

Tuần thứ 48 năm 2019 - Từ ngày: 25/11/2019 - Đến ngày: 01/12/2019

Ngày Giờ Nội dung Lãnh đạo Ghi chú
- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo Sở Kế hoạch & Đầu tư xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ TỈNH TUYÊN QUANG