HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ >> SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ >> Biên chế của Sở
Biên chế của Sở

Biên chế của Sở Kế hoạch & Đầu tư Tuyên Quang

 

 

1. Biên chế công chức trong các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ của Sở được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh;


2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Sở Kế hoạch và Đầu tư lập kế hoạch biên chế công chức trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

BBT Website Sở Kế hoạch & Đầu tư