UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính

Thứ Năm, ngày 17 tháng 5 năm 2018 - 15:05

Cỡ chữ: A+ A-

UBND tỉnh vừa quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.


 

Cán bộ bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông” ở thị trấn Sơn Dương hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: Trang Tâm

Bộ Chỉ số được ban hành gồm 2 Phụ lục, trong đó Phụ lục 1 là chỉ số đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND tỉnh. Phụ lục 2 là chỉ số đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính đối với Ủy UBND huyện, thành phố. Bộ chỉ số đánh giá được cấu trúc gồm 8 lĩnh vực đánh giá, bao gồm công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; và tác động của cải cách hành chính đến công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức, cá nhân.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị tự đánh giá và chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định. Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, đơn vị. UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng Phần mềm quản lý chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị và triển khai và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tự chấm điểm trên phần mềm.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính gửi Sở Nội vụ tổng hợp trước ngày 15/3 hàng năm.

 

Tải về:

+ Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. (Bản PDF)

+ Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính đối với các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. (Bản Word)

 
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 2.695 views


Tổng số: 15 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  

Xem tin theo ngày:   / /