Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 năm 2017

Thứ Hai, ngày 11 tháng 9 năm 2017 - 17:31

Cỡ chữ: A+ A-

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 73/KH-UBND tỉnh về triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 năm 2017 trên địa bàn tỉnh.


 


Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được triển khai thực hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, kế hoạch được triển khai với các nội dung: thường xuyên tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 9/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ; tình hình, kết quả thực hiện, gương điển hình tiên tiến và những tồn tại, hạn chế trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua hình thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên các phương tiện thông tin đại chúng; Từ 1/9/2017 - 31/10/2017: tổ chức cài đặt, triển khai 353 thủ tục hành chính thành các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo Quyết định số 846/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó: cấp tỉnh 315 dịch vụ, cấp huyện 36 dịch vụ, cấp xã 2 dịch vụ; Thường xuyên tổ chức tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân; Sau khi doanh nghiệp được thuê cung cấp dịch vụ hoàn thành việc triển khai tại các cơ quan đơn vị, công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị đối với các thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh chủ động tổ chức triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo đúng Quyết định 846/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo Quyết định 156/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 về phê duyệt lộ trình thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2015 - 2016, định hướng đến năm 2020.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phới hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch; Ký hợp đồng với doanh nghiệp thuê dịch vụ công nghệ thông tin để triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng của cán bộ, công chức, viên chức trong việc quản lý, sử dụng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp; Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện tại các cơ quan, đơn vị; đề xuất UBND tỉnh khen thưởng đối với những cơ quan, đơn vị, cá nhân có thành tích tốt trong việc thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, hỗ trợ và kiểm tra các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổng hợp, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh những nội dung vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch; Định kỳ 6 tháng, năm hoặc đột xuất báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ công trực tuyến xây dựng phương án, kế hoạch triển khai hợp lý, hiệu quả, đúng tiến độ, không gây ảnh hưởng đến công việc thường xuyên của các cơ quan, đơ vị. Bên cạnh đó, đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, công nghệ, quy trình cung cấp và xử lý dịch vụ liên tục, liên thông, kết nối đồng bộ giữa các cơ quan nhà nước trong tỉnh theo các tiêu chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông về tính năng kỹ thuật, chức năng của phần mềm Một của điện tử và Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu của các cơ quan nhà nước, tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn, an ninh thông tin và pháp lệnh về bí mật nhà nước.

Kế hoạch triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 năm 2017 trên địa bàn tỉnh nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 846/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, cải thiện cách thức thực hiện, đổi mới phương thức phục vụ trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin cho tổ chức, cá nhân nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính  theo quy định. Bên cạnh đó, cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính hàng năm; nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị.
PV
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 11.791 views

Xem tin theo ngày:   / /