Đến tháng 05/2017 , Sở Kế hoạch và ĐT đã giải quyết
87,32%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 15/05/2017 09:35
Đến tháng 06/2017, Sở Kế hoạch và đầu tư đã trao đổi
0
văn bản giữa các đơn vị. Cập nhật: 29/06/2017 20:59

Học tập chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 17/4/2017 14:49

Ngày 17/4, tại Nhà văn hóa Trung tâm, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị Cán bộ chủ chốt toàn thành phố học tập chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh......
Thông tin doanh nghiệp