Đến tháng 05/2017 , Sở Kế hoạch và ĐT đã giải quyết
87,32%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 15/05/2017 09:35
Đến tháng 03/2018, Sở Kế hoạch và đầu tư đã trao đổi
0
văn bản giữa các đơn vị. Cập nhật: 18/03/2018 04:53

Xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới: Lấy người dân làm trung tâm 19/9/2017 15:26

TQĐT - Chương trình xây dựng nông thôn mới đang tập trung vào mục tiêu nâng cao chất lượng các tiêu chí thực hiện, trong đó quan điểm của tỉnh ta lấy người dân làm trung tâm, lấy sự thay đổi trong......
Thông tin doanh nghiệp